1833 مورد   <<   <   2   3   4   5   6   >   >>   
دیر خـــوابی کــودک!
شهریور96تبیان عــده ای از كودكان تا زمانی كه یكی از والدین خصوصا مادر در كنارشــان نباشد به خواب فرو نمی روند.
چرا کودکم جیغ می کشد؟
شهریور96تبیانجیغ کشیدن ها می تواند بسته به ســن کودک طبیعی یا غیرطبیعی باشد
ارتباط صحیح کودکان با غریبه ها!
شهریور96تبیانعادی و معمولی جلوه دادن این حقیقت یعنی دوری از غریبه‌ها، همچون سایر حقایق مانند دست نزدن به پریز برق می‌تواند دستیابی به هدف را آسان کند.
حــرف بــد ممنــوع
شهریور96تبیان چنانچه این گونه رفتار از والدین سرچشمه گرفته باشد، بایستی والدین به طور جدی آموزش داده شــوند تا خود را کنترل کنند
ترس های کودک پنج ساله
شهریور96کودک آن لاینگاه تجربه ای تلخ ( واقعی یا غیر واقعی) باعث ایجاد این ترس ها می شود.
چرا کودک ناآرامی میکند؟
شهریور96کودک آن لایناگر میخواهید بدانید به چه دلیل کودکان در حالتی که در آغوش بسته شده اند آرام می گیرند ابتدا باید بدانید که اصولا چرا کودکان بیقراری میکنند.
برخورد با نصیحت دیگران در تربیت کودک
شهریور96کودک آن لاینپس از تولد کودک سیل توصیه ها و نصیحت های ناخواسته زمانی بر سر پدر و مادر فرود می آید که دوره ای سخت و ضربه پذیر را می گذرانند.
پرورش مرزهای تربیتی کودکان
شهریور96کودک آن لاین شما می‌توانید مستقیماً مرزهای تربیتی را آموزش دهید و فرزندان‌تان نیز می‌توانند آنها را یاد بگیرند. می‌توانید به‌کودکان خود کمک کنید آموزش را با تجربه پیوند دهند
مقایسه شیوه‌های انضباطی والدین
شهریور96کودک آن لاینشیوۀ شخصی شما هرچه باشد، هدفتان ارائۀ انضباط محبت‌آمیز به‌فرزندتان است. انضباط محبت‌آمیز، به‌جای تنبیه یا تضعیف عزت نفس او شخصیت فرزند شما را رشدمی‌دهد.
شریک کردن کودکان دیگر
شهریور96کودک آن لاینبه‌اشتراک گذاشتن، مهارت اجتماعی پیچیده‌ای است که رشد آن، مستلزم راهنمایی و تمرین است. کودکان خردسال، به‌وسایل خود بسیار وابسته بوده و نمی‌دانند که شریک شدن چه تاثیری بر آنها و یا اسباب بازیهایشان خواهد داشت.
     1833 مورد   <<   <   2   3   4   5   6   >   >>